avahi-daemon

The Avahi mDNS/DNS-SD daemon

copy
10
0
avahi-daemon --check

source | details |

copy
1
0
avahi-daemon --reload

source | details |

copy
1
0
avahi-daemon --kill

source | details |